Adatkezelő megnevezése

A bathlocator.com-ot a Qltif Bt.(Továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Az Adatkezelő  jelen nyilatkozatával ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, továbbá a birtokába került adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, továbbá a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

 1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése:      Qltif Bt.

Székhely:        1124, Budapest, Lejtő út 26/A

Postacím:        u.a.

E-mail:                        info@andijung.hu

Telefon:          +36 30 9293473

Adószám:       20899084-1-43

Cégjegyzékszám:        Cg. 01-06-737661

Kapcsolattartó:          Pletserné dr. Jung Andrea

Tárhely szolgáltató:    www. megacp.com

 

Az adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat 2019. október 15.-étől visszavonásig érvényes. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió az irányadó, mely mindig feltöltésre kerül.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja Látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak ezen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Az üzenetküldés során megadott adatok tekintetében adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – [GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja] vagy különleges esetekben törvényi előírás alapján. Személyes adatainak a kapcsolat felvételi fülön való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak kezeléséhez.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, melynek során Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adatok kezelése megvalósul.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak felhatalmazás alapján keletkezett jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő birtokába került személyes adatokat magáncélra nem használja fel, továbbá az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség lapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése jogellenes, az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat üzleti titokként kezeli és ennek megfelelően megőrzi. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatok tárolását úgy alakította ki, hogy ezen adatok jogosulatlan személyek számára hozzáférhetetlen, nem megismerhető, nem megváltoztatható, illetve nem megsemmisíthető.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezeléseibe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja Érintetteket.

A kezelt adatok pontos köre és az adatkezelés célja

 • Listázási név (Listing name)
 • Jelzősor (Tagline)
 • Leírás (Description)
 • Listázási kategória (Listing category)
 • Elhelyezkedés (Location)
 • Galéria képek (Gallery Images)
 • Nyitvatartás (Hours of Operation)
 • Telefonszám (Phone)
 • Weboldal (Website)
 • Facebook (Facebook)
 • YouTube (YouTube)
 • Instagram (Instagram)
 • Twitter felhasználónév (Twitter username)
 • Google+

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatfelvételt elősegítése, megkönnyítése, az Érintett adatainak rögzítése, illetve a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítse.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a jogszabályok által meghatározott időtartamig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli.

 

Az adatkezelésből kizárt területek

Az Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amelyet nem az Érintettől gyűjt. Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon, illetve az Adatkezelőnek a weboldalon megadott elérhetőségi adatainak használata során. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

A weboldal használatának megkezdésével Érintett elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket, ezért kérjük, hogy a weboldal használata, illetve ajánlatkérés, panasztétel vagy más kapcsolatfelvétel megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Panasz vagy egyéb célból történő kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja az Érintett – jelen Adatkezelési tájékoztató ismeretében adott – kifejezett, feltétlen és önkéntes hozzájárulása, panaszkezelés esetén pedig továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § -a.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 5 (öt) évig köteles megőrizni.

A https://bathlocator.com/add-listing/ oldalon megadott elérhetőségi adatokkal az Érintettnek lehetősége van az Adatkezelőt ajánlatkérés, panasz benyújtása vagy más célból történő kapcsolatfelvétel érdekében megkeresni.

A személyes adatok megadását panaszfelvétel esetén jogszabály írja elő, míg ajánlatkérés vagy egyéb cél esetén az Érintett saját elhatározásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az üzenetváltás, kapcsolattartás, a megkeresésre, illetve ajánlat megadására vonatkozó válasz elkészítése, megküldése, illetve a panasz teljes körű kivizsgálása ellehetetlenül.

Sütik (cookie) kezelése

Az Érintett, amikor felkeresi a https://bathlocator.com/add-listing/ oldalt, az azzal is járhat, hogy az Adatkezelő cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ az Érintett bömgészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Érintett számítógépére, amikor egy webhelyet felkeres. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nek köszönhetően az ismételten felkeresett webhely képes felismerni az Érintett böngészőjét. A cookie-k képesek arra, hogy felhasználói beállításokat és egyéb információkat tároljanak.

Az Érintett visszaállíthatja bömgészője beállításait, hogy utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze számára, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Ezen beállítások esetén előfordulhat, hogy bizonyos webfunkciók vagy szolgáltatások nem működnek megfelelően cookie-k nélkül.

A cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie, amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az első látogatás megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja az érintettet, és kéri a hozzájárulását.

Az Érintett jogainak érvényesítése

Érintett a jogai érvényesítésére irányuló kérelmét elküldheti az Adatkezelő bármely fentebb megadott elérhetőségére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz azonnal intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű határköltséget jelentő összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az a természetes személy, aki személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését – illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Kezelt adatok helyesbítése

Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Érintett kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. c) az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érinttet kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az Adatkezelő bármely fentebb megadott elérhetőségére.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszáma: (+36 1) 391-1400, fax-száma: (+36 1) 391-1410.)
 • a Fővárosi Törvényszéknél (1055 Budapest, Markó utca 27.), vagy választása szerint a lakóhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéknél.

Az, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv., illetve a GDPR rendelet szabályai az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen abban az esetben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, módosul, szűkül, vagy ha azt kifejezetten jogszabály kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő a változást megelőzően 15 nappal honlapján közzéteszi.